สช.พร้อมลุย! ปีงบ 64 ‘หมอประทีป’ ชูธง 10 งานสำคัญ สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน

   วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำโดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมประกาศเริ่มแผนการดำเนินงาน สช. ประจำปีงบประมาณ 2564 และการขับเคลื่อน Flagship ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
 
   นพ.ประทีป กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2564 สช. มีภารกิจที่เป็นหมุดหมายสำคัญอยู่ 10 งานด้วยกัน โดยเน้นให้เกิดนโยบายและกลไกที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น เกิดนโยบายและระบบรองรับกลุ่มเปราะบาง ผู้ต้องขัง กลุ่มคนชายขอบ แรงงานต่างด้าวและครอบครัวในไทย ให้เข้าถึงระบบสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐานภาครัฐ เกิดศูนย์วิชาการและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในแต่ละภูมิภาค เกิดบทบาทของ สช. ในการสนับสนุนการปฏิรูปและแก้วิกฤตของประเทศแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ เป็นต้น “เป้าหมายที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เราจะก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน”
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147