มติสมัชชาสุขภาพ

ปลัดสธ.มอบ'6ข้อหลัก'รพ.สังกัดใช้ยาสมเหตุผล

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 203 แห่ง ซึ่งในปี 2559 ได้มีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการส่งเสริม "การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" โดยดำเนินการ 6 ข้อ คือ 1.Pharmacy and Therapeutics Committee หรือคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด มี...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ประสบการณ์ดีๆ...ลำสนธิโมเดล สานพลังภาคี ร่วมดูแลสุขภาวะชุมชน

   “แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน” เป็นหนึ่งใน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ถือเป็นการรวมพลังหลายภาคส่วน หลายหน่วยงาน ที่มีบทบาทสร้างสุขภาวะ และเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 
   มตินี้เปรียบได้กับการ “รวมแสงเลเซอร์” ที่มุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีพลัง บูรณาการทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน ทั่วประเทศ
 

คมส.ใส่เกียร์ห้าเดินหน้าลุย ขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ แบบเข้มข้น

   การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง ๘ ครั้ง ที่ผ่านมาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ถือเป็นแนวทางที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ซึ่งมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มอบหมายในทุกฝ่ายเร่งดำเนินอย่างเข้มข้นช่วง ๑๘ เดือนนี้
 

สกลนครขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

     ...ราย ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือประชาชนที่อยู่ภาคเหนือ ซึ่งที่ผ่านมามีการผลักดันประเด็นปัญหาการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เข้าสู่สมัชชาสุขภาพ จนกลายเป็นวาระแห่งชาติ" "โรคมะเร็งตับ" และ "มะเร็งท่อน้ำดี"เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลการประชุมสัมมนานานาชาติ 96 ปีโรคพยาธิใบไม้...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

รมว.สาธารณสุข ส่งสัญญาณชัด เร่งขับเคลื่อน ๖๙ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

   การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ นับเป็นการประชุม คมส.นัดแรกของปีนี้ โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการเข้าร่วม เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นภายหลัง การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ “สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย” เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
 

ประมวลร่างเอกสารมติ 4 ประเด็นสำคัญ ก่อนเข้าสู่เวทีสมัชชาฯเดือนธ.ค.นี้

   คณะทำงานวิชาการฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายหลัก กำลังทำงานหนัก เพื่อยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายและร่างมติ ๔ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ๑.สุขภาวะเมืองใหญ่ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วม ๒.นโยบายลดบริโภคเกลือ ๓.วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ ๔.สุขภาวะชาวนา ก่อนนำเข้าสู่วาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหาฉันทามติในวันที่ ๒๑-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
 

หน้า