งานวิชชาการ 9 ปี สช.

ก้าว ก้าว ก้าว สู่อนาคต

   งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ผ่านไปแล้วด้วยความเข้มข้นและคึกคัก
 
   ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน ประชาสังคมและวิชาการ จากทั่วประเทศประมาณ 1,000 คน มาร่วมกันถอดบทเรียน ต่อยอดประสบการณ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพที่เน้น “การมีส่วนร่วม” ในห้วงเวลาเป็นสิบๆ ปีที่ผ่านมา
 
   สุขภาพปรับเปลี่ยนจากเรื่อง ”การแพทย์การสาธารณสุข” มาเป็นเรื่อง “สุขภาวะของคนและสังคม”
 

ธีรยุทธย้ำ! ต้องสร้างสังคมเข้มแข็ง ปลุกประชาชนเป็นพลเมือง เปลี่ยนโฉมหน้าประชาธิปไตยไทย

   “ศ.ธีรยุทธ บุญมี” ชี้ประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิต สร้างคำใหม่ “พลเมือง”ยังไม่แก้ปัญหา เสนอร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ ต้องมีเครื่องมือกระตุ้นประชาชนให้ลุกขึ้นมาเป็น “พลเมือง”เกิดสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยกสมัชชาเป็นหนึ่งในตัวอย่างปฏิบัติการประชาธิปไตย ยืนยันรูปแบบประชาธิปไตยไม่มีพิมพ์เขียวเดียว ที่ใช้เหมือนกันทั่วโลกได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละประเทศ ขณะที่ นพ.อำพล ยืนยันการปฏิรูประบบสุขภาพ กับปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ต้องมุ่งเป้าพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นฐานรากของสังคม ด้วยทฤษฏีผลักปิรามิดกลับหัวให้สำเร็จ
 

อปท.-ภาคธุรกิจ-ประชาชน พร้อมจับมือเป็นเครือข่าย ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ

   เวทีประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. ชี้กระบวนการกำหนดนโยบายสุขภาพยังมีช่องโหว่ที่ต้องแก้ไข เพื่อเดินหน้าสู่การปฏิบัติจริง โดย อปท.พร้อมประสานท้องถิ่น ๗,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม ขณะที่ภาคธุรกิจวอนเปิดใจรับฟังเสียงผู้ประกอบการ หลังถูกมองภาพเป็นดั่งผู้ร้าย
 

หนุนสร้างจิตสำนึกพลเมือง สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

   เวทีประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. กระตุ้นจิตสำนึกพลเมือง สู่จิตสำนึกสาธารณะ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ ชื่นชมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตัวอย่างความสำเร็จ เตรียมใช้แบบเจาะลึกถึงระดับหมู่บ้าน คุณหญิงกษมา ชี้สร้างพลังอำนาจการทำงานแบบเครือข่าย
 
   การประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการเสวนาหัวข้อ “กระบวนการมีส่วนร่วม หัวใจของการพัฒนานโยบายแบบประชาธิปไตย”
 

รวมพลังปฏิรูป สู้ 'กับดักความเหลื่อมล้ำ' ขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

   เร่งสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ดร.สุวิทย์ ปลุกคนไทยร่วมมือกันปฏิรูปวันนี้ ก่อนทุนนิยมจะขยายแผลความเหลื่อมล้ำ ขณะที่ ศ.สุริชัย ชวนสร้างสังคมที่มี สติปัญญาสาธารณะ ร่วมกัน พร้อมเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยระดับจุลภาค คือทางออกของประเทศ
 
   การประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส ๙ ปี สช.” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการเสวนาหัวข้อ "ลดความเหลื่อมล้ำทางออกที่ต้องไปให้ถึงของประชาธิปไตยไทย"
 

หน้า