สมัชชาสุขภาพ ปี 58 ผลักดัน 5 นโยบายรับมือภัยคุกคามสุขภาพ

     นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 'สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย' กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 2,618 คน จาก 280 องค์กร โดยเป็นเครือข่ายใหม่กว่า 50 องค์กร มีระเบียบวาระที่พิจารณากัน 5 เรื่อง คือ 1. วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ, สุขภาวะชาวนา : การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา, ระบบสุขภาพเขต...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

เอกสารแนบ: