สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21/12/58 (3)