โรงพยาบาลอุดรธานี จัดสัมมนาวิชาการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดี ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ Ministry of Public Health