ประชุมเลือกกันเองระหว่างผู้ว่า กทม.และนายกเมืองพัทยา เป็น คสช.