ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๓ พ.ย.๕๙ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

สวรส. – สช. – สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

   เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ จะยังคงอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวอาคารสุขภาพแห่งชาติ เป็นนิรันดร์ และจะยึดมั่นในแนวพระราชดำริ พระบรมราโชวาท เป็นประทีปธรรมนำการปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อความเจริญรุ่งเร

สช.กับระบบคลังความรู้เพื่อพัฒนา PHPP

สช.ได้เริ่มต้นจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภายใต้เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงาน สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานสร้างสังคมสุขภาวะของทุกภาคส่วน กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบคลังความรู้ สช.

สช.กับประมวลจริยธรรมว่าด้วยค่านิยมร่วม
สช.กับประมวลจริยธรรมว่าด้วยค่านิยมร่วม

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยค่านิยมร่วม วินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 31 และข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

สช.กับการใช้ โซเชียลมีเดีย
การใช้ social media

   ตามที่สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2559 โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นั้น
 

รู้จัก สช.


สช. ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อทำหน้าที่ เป็นองค์กรเลขานุการให้กับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) สช. เป็นองค์กรของรัฐในรูปแบบใหม่ อยู่ในกำกับนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการบริหาร (คบ.) ที่แต่งตั้งโดย คสช. ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับการทำงานของ สช.โดยตรง สช.ทำหน้าที่เป็นกลไก ให้ คสช. เพื่อบรรลุภารกิจตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

หน้า