สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

รู้จักและเข้าใจ : สิทธิด้านสุขภาพ

“สุขภาพ” ในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้มีความหมายเพียงเรื่องของการบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น สิทธิด้านสุขภาพจึงมีความหมายกว้างกว่าสิทธิที่จะได้รับ การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (The rights to health care) เช่นกัน เพราะรวมถึงสิทธิที่จะเข้าถึงสุขภาพไว้ด้วย (The rights to health) อย่างไรก็ตามสิทธิดังกล่าวยังเกี่ยวโยงกับ สิทธิมนุษยชนด้วย ดังที่ปรากฏเรื่องของ สุขภาพเป็น ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ทุกคน ในปฏิญญา สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

สช. จับมือสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กสธ. สร้างความเข้าใจ สิทธิปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต ตื่นตัวสู่การตายดี

    วันนี้ (29 มี.ค.55) สมาคมข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ “ฝึกอบรมวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดี” แก่กลุ่มข้าราชการบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.2555 ณ โรงแรมสตาร์ โฮเต็ล จ.ระยอง
 

เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลร่วมลงนามหนุนสิทธิไม่ยื้อตาย

     14 กันยายน 2554 ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล (ที่ 2จากซ้าย) ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (ที่ 4 จากซ้าย) รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ประธาน(ก่อตั้ง)เครือข่ายคณบดีและผู้บริหารสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์แห่งประเทศไทย (ที่5 จากซ้าย) น.ส.พรรณทิพา แก้วมาตย์ ประธาน ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 1 จากซ้าย)และ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (กลาง) ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการส่งเสริมส

สช.เปิดหลักฐาน ยันทั้งกฤษฎีกาและสช.ฟังทุกฝ่ายมาโดยตลอด แนะแพทยสภาให้ทำหน้าที่ของตัวเองที่ควรทำ หยุดป่วนล้มกฎกระทรวงมาตรา 12

    หมออำพลยันกระบวนการจัดทำกฎกระทรวงตามมาตรา 12 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการรับฟังข้อเสนอแนะจากแพทยสภา ข้องใจแพทยสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ ที่กฤษฎีกาตรวจแก้ไขแล้วก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ แต่กลับสร้างความสับสนให้กับสังคมด้วยการนำเอาข้อกฏหมายมาตีความตามจินตนาการ และไม่ทำตามสิ่งที่เสนอไว้ในกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัย “วาระสุดท้ายของชีวิต” พร้อมระบุด้วยว่าหากมีการฟ้องร้องล้มกฎกระทรวงจริง สช.ยินดีชี้แจงต่อศาล แต่อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เน้นผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นสำคัญ
 

เปิดตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่รับการรักษาเพื่อยื้อชีวิต

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับการรักษาเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พร้อมเดินสายทำความเข้าใจสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ระบุมีระบบรองรับการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน และการขอใช้สิทธิดังกล่าวไม่บังคับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อแพทย์และคนไข้
 

หน้า