วิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN IA conference

สถานที่: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วัน-เวลา: 
23 พฤศจิกายน 2015 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2015