เช็กความพร้อม ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12

   นับถอยหลังอีกราว 1 เดือน งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ก็จะเปิดฉากขึ้น ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้ประกาศระเบียบวาระ 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ แร่ใยหิน-เพศภาวะ-มะเร็ง และการใช้ยาสมเหตุผล เพื่อร่วมกันถกแถลงสู่ “ฉันทมติ” ร่วมกันและ จัดทำเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมสำหรับทุกคน ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค.นี้ ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
 
   เฉกเช่นทุกปีที่ผ่านมา ก่อนถึงกำหนดจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะมี เวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือ Pre NHA ซึ่งในปีนี้ งาน Pre NHA 12 จัดขึ้นในวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเนืองแน่นไปด้วยสมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ กว่า 800 ชีวิต
 
   นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงหลักการสำคัญของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่ช่วยสานพลังขับเคลื่อนงานจากระดับพื้นที่ถึงระดับนโยบาย โดยยกรูปธรรมความสำเร็จกรณีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนจนประเทศไทยสามารถประกาศแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรไปเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา
 
   “มติสมัชชาฯ ได้ก่อเกิดกลไกการทำงาน ทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ หลายภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอ ซึ่งกระบวนการสมัชชาฯ ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ได้เห็นพลังความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน เอกชน ภาควิชาการ วิชาชีพ ภาคราชการ การเมือง ในการเข้าร่วมถกแถลงแลกเปลี่ยนอย่างสมานฉันท์ จนเกิดฉันทมติสู่การขับเคลื่อนร่วมกันในที่สุด” นพ.ประทีป เน้นย้ำ
 
   นพ.กิจจา เรืองไทย ประธาน คจ.สช. กล่าวว่า ประเด็นหลักหรือ “ธีม” ของการจัดงานในปีนี้คือ “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” โดยความสำคัญอยู่ที่การก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว และฉายภาพรวมกระบวนการทำงานในปีนี้ ที่เริ่มมาตั้งแต่การเปิดรับประเด็นข้อเสนอ การกลั่นกรองข้อเสนอ การพัฒนาประเด็น ก่อนที่จะได้รับการกำหนดเป็นร่างระเบียบวาระ เพื่อเข้าสู่การแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะประเด็นเพื่อยกร่างข้อเสนอ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อมูลออกมาเป็นร่างเอกสารระเบียบวาระในวันนี้
 
   “วันนี้เราจะร่วมกันทำความเข้าใจเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อนำกลับไปเปิดรับฟังความเห็นจากแต่ละพื้นที่อีกครั้ง และนำกลับมาเสนอในงานสมัชชาฯ” นพ.กิจจา แจ้งวิธีการแก่ผู้ร่วมประชุม
 
   สำหรับกิจกรรมในงานสมัชชาฯ นพ.กิจจา ระบุว่า นอกจากการประชุมเพื่อหาฉันทมติของแต่ละระเบียบวาระแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา การเสวนานโยบายสาธารณะ นิทรรศการ ลานสมัชชาฯ หรือเสียงจากภาคี ซึ่งปีนี้อาจจะนำเสนอในรูปแบบ NHA Talk ผ่านการพูดในลักษณะ TED Talk อีกด้วย
 
   ด้าน รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานอนุกรรมการวิชาการ ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการประชุม Pre NHA12 ว่าเป็นการทำความเข้าใจกับระเบียบวาระทั้งหมดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำกลับไปหารือกับภาคี เพื่อหาท่าทีก่อนที่ตัวแทนจะได้นำข้อปรับแก้ต่างๆ กลับเข้ามาในการประชุมสมัชชาฯ อีกครั้ง
 
   “วันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะทำความเข้าใจกับ 4 ระเบียบวาระในปีนี้ ซึ่งได้มาจากการรวบรวมประเด็นตั้งแต่ต้นปี กว่า 58 ประเด็น จาก 54 องค์กรภาคีเครือข่าย จึงเห็นได้ว่าความสำคัญของการมีส่วนร่วมนี้ เป็นโอกาสอันดีที่เสียงเล็กเสียงน้อยจากพื้นที่จะสามารถร่วมสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีและเหมาะสม”
 
   สำหรับ 4 ระเบียบวาระสมัชชาฯ ในปีนี้ รศ.จิราพร ให้ข้อมูลว่าประกอบด้วย การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ซึ่งเคยเป็นมติตั้งแต่ปี 2553 โดยเป็นที่ยอมรับระดับโลกถึงความอันตรายของแร่ใยหิน แต่หลังผ่านมาแล้ว 9 ปี ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ จึงต้องกลับมาดูว่าจะทำให้ระเบียบวาระนี้สามารถฟื้นชีวิตขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไร
 
   ถัดมาคือ วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สังคมไทยจะต้องทำความเข้าใจและรู้เท่าทันกับวิถีเพศภาวะ ไม่ให้กลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยความสำคัญคือการสร้างแนวคิดและความตระหนักเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมทางเพศ
 
   ขณะที่ รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง คืออีกเรื่องที่บุคลากรด้านสาธารณสุขให้ความสำคัญ เนื่องจากมองว่ามาตรการทางสังคมในการป้องกันและรู้เท่าทันโรคมะเร็งยังอ่อนมาก ซึ่งระเบียบวาระนี้ต้องการรวมพลังชุมชนในการป้องกันและรู้เท่าทัน เพราะมะเร็งในบางชนิดนั้นหากรู้ก่อนจะสามารถรักษาได้
 
   สุดท้ายคือ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะเห็นว่าความรอบรู้เรื่องยาของประชาชนกำลังถูกรบกวนด้วยธุรกิจยา ไม่ว่าการโฆษณาหรือข้อมูลต่างๆ ที่ทำให้เกิดการใช้ที่ไม่เหมาะสม มตินี้จึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยานั้น
 
   สำหรับการประชุม Pre NHA ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจต่อสาระในระเบียบวาระทั้ง 4 พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการพัฒนาข้อเสนอและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจากมติฯ ที่ผ่านมา ทั้งกรณี “ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก” และกรณี “การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน” ซึ่งยิ่งทำให้สมาชิกเห็นภาพการขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143