รู้จักและเข้าใจสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

วิดีโอ (Health Station embed): 
คำบรรยายประกอบ: 

ทำความรู้จักสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือต่างๆ เช่น ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่นำมาใช้ในการพลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (มีคำบรรยายภาษาอังกฤษ)