Motion graphic การสรรหา คสช. ปี 2562

วิดีโอ (Health Station embed): 
คำบรรยายประกอบ: 

Motion graphic : ที่มาและความสำคัญ รวมถึงกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ปี 2562