ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

วิดีโอ (Health Station embed): 
คำบรรยายประกอบ: 

ท่านสามารถ Download เอกสารประกอบกับเรื่องนี้ได้โดยการกดที่ File Fact Sheet ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน