เอกสาร ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหามาบตาพุดผ่านเวทีสาธารณะ