แบบกลั่นกรอง ความจำเป็นในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ